Budowa samochodu

Obsługa i naprawa

Komputer

DOS

Windows

Aplikacje

Grafika

Sieci komputerowe

Internet

Programowanie

Aplikacje

 

aplikacje

MS Word MS Excel MS PowerPoint MS Access
MS Word

Microsoft Word

Program Microsoft Word załączony jest do oprogramowania Microsoft Offce. Służy głównie do pisania tekstów, lecz można w nim także tworzyć dokumenty HTML oraz programować w języku Visual Basic. Zbudowany jest jak wszystkie aplikacje systemu Microsoft Windows. Posiada pasek tytułowy, menu, ikon narzędzi, okno i paski przewijania. Program ten posiada własną obszerną bibliotekę czcionek i rysunków oraz umożliwia drukowanie dokumentów w nim napisanych.

Budowa

Pasek tytułowy

Pasek tytułowy jest to domyślnie niebieski poziomy pasek na samej górze całego okna programu. Na jego lewym końcu znajduje się logo programu i tytuł aplikacji (tu programu MW) i nazwa dokumentu. Na jego prawym końcu znajdują się trzy ikonki. Pierwsza z nich to czarna kreska na szarym tle. Pozwala ona na przeniesienie programu do paska "Menu Start". Aby znów ujrzeć Word'a na ekranie wystarczy kliknąć na pasku "Menu Start" jego ikonkę z opisem (to co w pasku tytułowym). Następna ikonka pozwala na zwiększenie okna programu tak , aby zajmowało cały ekran lub pomniejszenie go. Po pomniejszeniu możemy ręcznie wybrać wielkość okna klikając na jego krawędź i przytrzymując przycisk myszy przesunąć ją. Ostatnia ikonka pozwala na szybkie zamknięcie programu.

Menu

Menu jest to domyślnie szary pasek pod paskiem tytułowym. Na nim znajduje się kilka napisów. Po kliknięciu na jeden z nich wyświetla nam się lista dostępnych opcji.

W menu Plikmożemy wybrać następujące opcję:
Nowy...
Ta opcja umożliwia otworzenie nowego dokumentu. Po kliknięciu na tę opcję otwiera się okienko ,w którym możemy wybrać jak ma wyglądać nowy dokument Word'a.
Otwórz...
Ta opcja pozwala na otworzenie dokumentu już istniejącego, zapisanego na dysku.
Zamknij
Powoduje zamknięcie aktywnego dokumentu.
Zapisz
Powoduje zapisanie dokumentu na dysku w domyślnym katalogu i pod domyślną nazwą. Jeśli dokument nie był wcześniej zapisywany to otwiera się okno jak w przypadku "Zapisz jako..."
Zapisz jako...
Otwiera się okno , w którym możemy wybrać katalog i nazwę pod jaką chcemy zapisać dokument.Możemy też wybrać typ zapisywanego dokumentu (np. dla starszej wersji MW).
Zapisz w formacie HTML...
Zapisanie dokumentu jako strona html.
Ustawienie strony...
Opcja pozwala na zmienienie ustawień strony na własne potrzeby. Możemy tu wybrać marginesy , układ strony , wielkość kartki , itd. Podgląd wydruku Pozwala zobaczyć jak dokument będzie wyglądał przy wydruku.
Drukuj...
Otwiera się okienko ,w którym możemy ustawić wszystkie ustawienia wydruku i kazać wydrukować dokument.
Wyślij do
Pozwala wysłać treść dokumentu do kogoś na różne sposoby (np.e-mail'em).
Właściwości
Pozwala ustawic opcje dokumentu.
Ostatnio otwierane dokumenty
Kliknięcie na jeden z czterech adresów pozwala na szybkie otworzenie go.
Zakończ
Kliknięcie na tę opcję zamyka program Microsoft Word. Menu
Edycja -
w tym menu niektóre opcje działają jedynie gdy podświetlimy jakiś tekst lub w innych sytuacjach :
Cofnij Pisanie
Cofa to co ostatnio zmieniliśmy w dokumencie.
Powtórz Pisanie
Powtarza ostatnio napisany ciąg znaków.
Wytnij
"Wycina zaznaczony tekst".
Kopiuj
Kopiuje zaznaczony tekst.
Wklej
Pozwala "wkleić" wcześniej "wycięty" lub skopiowany tekst.
Wklej Specjalnie...
Określasz co i jak wkleić...
Wklej jako hiperłącze
Wklejasz odsyłacz do strony www.
Wyczyść
Kasuje tekst (lepiej użyć Delete - działa jak Backspace tylko w drógą stronę).
zaznacz wszystko.
Zaznacza całą treść dokumentu.
Znajdź... Zmień... Przejdź do...
Pozwala znaleźć coś (np. tekst) w treści dokumentu i/lub zmienić to na coś innego oraz przejść do innej strony , zakładki , tabeli , itd. Menu
Widok:
Normalny Standardowy widok dokumentu.
On-line
Animowana linijka.
Układ strony
Chyba najlepsza możliwośc. Widoczne linijki i trochę dodatkowych ikonek. Konspekt
Dokument główny
Paski narzędzi - włączanie lub wyłaczanie pasków narzędzi (dodatkowe opcje i skróty):
Linijka
Włączanie i wyłączanie linijki.
Plan dokumentu
Skróty do akapitów.
Nagłówek i stopka
Trochę bajerów (data, godzina)

Korzystanie z edytorów tekstu wymaga wprowadzenia kilku podstawowych pojęć. Pozwoli nam to, w dalszej pracy z edytorem, koncentrować uwagę na obsłudze programu, a nie na terminologii.

Dokument - jest to nazwa dla całego redagowanego tekstu
Akapit - jest to część tekstu pomiędzy dwoma naciśnięciami klawisza ENTER. Zwykle pomiędzy kolejnym akapitami wprowadzony jest zwiększony odstęp międzyliniowy zwany interlinią.
Wcięcie - jest to określenie odstępów dla tekstu od lewej i od prawej krawędzi kartki
Wcięcie akapitowe - jest to wcięcie zastosowane w pierwszej linii akapitu.
Margines - jest to ilość wolnego papieru dookoła tekstu.
Blok - jest to zaznaczony fragment dokumentu; może to być wyraz, fragment wiersza (akapitu), cały wiersz (akapit), i kilka akapitów lub też cały dokument.
Nagłówek - jest to krótka informacja pojawiająca się u góry strony.
Stopka - podobna informacja co w nagłówku, ale występująca na dole strony.
Czcionka - jest to zestaw znaków drukarskich zapisanych w jednym pliku na dysku
Krój pisma - tym pojęciem będziemy określać różne sposoby przedstawiania tej samej czcionki. Może to być pismo grube, kursywa, podkreślone, powiększone, pomniejszone itp


MS Excel

Microsoft Excel

      Arkusz kalkulacyjny to program przeznaczony do wykonywania różnego rodzaju obliczeń oraz prezentowania i analizy ich wyników.
      Arkusz kalkulacyjny znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie zbiera się i przelicza dużo danych liczbowych. Wykorzystuje się go np. do sporządzania kalkulacji finansowych, obliczeń statystycznych i matematycznych. Zaletą arkusza kalkulacyjnego jest szybkość obliczeń, możliwość ich przechowywania na dysku oraz wielokrotnego zmieniania danych w celu ich aktualizowania.


MS PowerPoint

POWERPOINT


MS Access

BAZA DANYCH

[inform] Zbiór wzajemnie powiązanych danych wraz z oprogramowaniem umożliwiającym ich definiowanie, wykorzystywanie i modyfikowanie. Powiązane tematycznie dane są grupowane w jednostki zw. rekordami i zapamiętywane w plikach; rekord odpowiada na ogół pewnemu konkretnemu opisywanemu obiektowi (osobie, rzeczy, pojęciu), pliki zaś grupują rekordy o podobnej strukturze. Programy baz danych wyszukujące lub zmieniające dane zawierają wiedzę o strukturze plików i rekordów: fiz. (metoda zapisu w pamięci) i log. (interpretacja programisty). Struktura bazy danych zależy od celu jej stworzenia, tzn. od rodzaju zastosowań, do których będzie używana. Zorganizowanie wielkiej liczby danych oraz efektywne zarządzanie nimi (przy łatwym dostępie dużej liczby użytkowników z różnych, często odległych miejsc) wymagało stworzenia specjalnego oprogramowania obsługującego bazy danych, zw. systemami zarządzania baz danych lub systemami baz danych. Należą one do najbardziej skomplikowanych rodzajów oprogramowania mają zarówno cechy kompilatorów, jak i systemów operacyjnych. Systemy baz danych są używane w fabrykach, bankach, szpitalach, urzędach itp., gdzie na co dzień korzysta się z wielu danych. Sposób reprezentowania obiektów modelowanego świata oraz zachodzących między nimi związków zależy od przyjętego modelu danych. Najczęściej używanymi modelami danych były (chronologicznie): hierarchiczny, sieciowy i relacyjny. Ten tradycyjny podział traci jednak powoli na aktualności.
W latach 70. i 80. dominowały scentralizowane systemy baz danych, w których wszystkie dane były zarządzane przez jeden komputer. Ostatnio zaczęły powstawać systemy rozproszonych baz danych, tj. takie, w których dane są przechowywane w różnych, oddalonych od siebie komputerach; za pośrednictwem sieci komputerowej system steruje dostępem do tych danych. Od systemów baz danych (scentralizowanych i rozproszonych) wymaga się zapewnienia m.in.: integralności (poprawności) danych, współbieżnej obsługi żądań dostępu do baz danych, zgłaszanych jednocześnie przez różnych użytkowników, kontroli dostępu do danych, możliwości odtworzenia bazy danych (np. jej stanu przed awarią sprzętu).
Do poł. lat 80. uporano się zasadniczo z problemami sprawnego zarządzania dużymi zbiorami danych, efektywnej realizacji żądań użytkowników, a także niezawodności oraz ochrony dużych baz danych.
Wraz z rozwojem systemów baz danych wykształciły się nowe potrzeby ich użytkowników:
1) lepszego modelowania świata rzeczywistego (zwł. w przypadku obiektów o złożonej strukturze);
2) sprawnego zarządzania danymi niesformatowanymi, np. tekstami, obrazami, mapami, sygnałami dźwiękowymi itp.;
3) przechowywania wiedzy o modelowanym świecie nie tylko za pomocą faktów, ale i w postaci ogólnych reguł, a także dokonywania na ich podstawie wnioskowania. Bazy danych spełniające wymagania 1 i 2 zw. są obiektowymi (obiektowo zorientowanymi), a wymaganie 3 dedukcyjnymi; dotychczasowe rozwiązania (1990) mają raczej charakter badawczy i prototypowy.

Multimedialna Encyklopedia Powszechna 
PWN 2000 wersja 1.0


Copyright © 2003 Krzysztof Szymanek