Budowa samochodu

Obsługa i naprawa

Komputer

DOS

Windows

Aplikacje

Grafika

Sieci komputerowe

Internet

Programowanie

Programowanie

 

komputerowe programowanie

JĘZYK PROGRAMOWANIA

[inform.] Język opisu algorytmów przeznaczonych do wykonywania na komputerze. Językiem programowania nazywa się maszynowo-ukierunkowany (język niskiego poziomu), gdy odzwierciedla listę rozkazów komputera (asembler), a maszynowo-niezależny (język wysokiego poziomu), gdy nie jest związany z określonym typem komputera (komputer wymaga wyposażenia go w translator określonego językiem programowania). Ze względu na sposób przedstawienia algorytmu obliczeniowego rozróżnia się: język programowania imperatywnego, funkcyjnego i język programowania w logice. Jezyki programowania imperatywne (np. Pascal, C, Modula, Cobol) charakteryzuje użycie instrukcji (w przypadku języka niskiego poziomu zw. rozkazami) jako jednostek wykonawczych; wyrażają one czynności składające się na wykonanie programu. Języki programowania funkcyjne (np. Lisp, Hope) są systemami notacyjnymi dla wyrażania funkcji, umożliwiającymi obliczanie ich wartości; przedstawiana funkcja jest wyrażeniem zbud. z wyrażeń przyjętych za pierwotne poprzez stosowanie specyficznych dla danego języka operatorów, np. superpozycji, wskazania argumentów i in. Języki programowania w logice (np. Prolog) są systemami notacyjnymi do zapisywania relacji i formuł log.; wykonanie programu przebiega jako proces weryfikacji prawdziwości określonej formuły lub relacji.
Gdy język programowania pozwala na tworzenie pewnych jednostek (zw. obiektami), wiązanie ich w różne struktury oraz dokonywanie na nich innych, specyficznych dla danego języka, operacji – to mówi się o jezyku programowania obiektowego (np. Smalltalk, Simula, Loglan, C++); obiektami mogą być ciągi instrukcji (zw. wtedy współprogramami), grupy danych, struktury graf. wyświetlane na monitorze (np. okienka) i in. Ze względu na sposób komunikacji z komputerem języki programowania dzieli się na niekonwersacyjne (większość), w których cały program wprowadza się do komputera przed rozpoczęciem jego wykonywania, oraz konwersacyjne (np. Basic), w których wprowadza się określony zwrot językowy (instrukcję lub pytanie) i w zależności od reakcji komputera wykonuje się kolejny krok itd.

Multimedialna Encyklopedia Powszechna 
PWN 2000 wersja 1.0


Copyright © 2003 Krzysztof Szymanek